5. septembra pāvesta audience

Dārgie brāļi un māsas,

Šodienmēs aplūkojamlūgšanas tematu,kuru atrodamAtklāsmes grāmatas,sauktas arī parApokalipsi, sākumā.Savā ziņā ir sarežģītagrāmata, bet satur daudzbagātību. Patgrāmatas pirmiepanti satursvarīgu vēsti:tās pasaka mums,ka lūgšana pārivisam nozīmēieklausīšanos Dievā,kurš runā uzmums.
Šodien,tik daudzubezjēdzīgu vārdutrokšņa vidū,daudzi cilvēkiir zaudējušiieradumu klausīties,pat Dieva vārdā.Pirmās Apokalipsesrindas mums māca,ka lūgšana navvienkārši vairākvārdu, laiizlūgtos Dievupiepildīt mūsudažādajās vajadzībās,bet drīzāk taibūtu jāsākas Dievaslavēšanai parviņa mīlestībuun par viņadāvanuJēzuKristu, kuršmums ir dāvājisizturību, cerībuun pestīšanu.
Mumsir jāieaicinaJēzu savāsdzīvēs, laipateiktu mūsuKristumun veicinātu unpadziļinātu mūsukristīgo dzīvi.Pastāvīga lūgšanamums atklāsnozīmi Dievaklātbūtnei mūsudzīvēs unvēsturē. Lūgšanaar citiem,sevišķi liturģiskālūgšana, padziļināsmūsu izpratnipar krustāsistoun augšāmceltoJēzu mūsu vidū.Tā, jo vairākmēs pazīstam,mīlam un sekojamKristum, jovairāk mēsgribēsim satiktViņu lūgšanā,jo Viņš irmūsu dzīvesmiers, cerība unspēks.
(Tālāk pāvests sveic klātesošos svētceļniekus un turpina ar sekojošo novēlējumu)
Tādēļ es jūs iedrošinu: esiet stipri jūsu katoliskajā ticībā, un ļaujiet lai, vienkāršs prieks, tīra mīlestība, un pilnīgs miers, kas nāk no satikšanās ar Jēzu Kristu, jūs padara par Labās Vēsts mirdzošiem lieciniekiem jauniešu priekšā jūsu pašu zemēs. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.
No angļu valodas tulkoja: Sem. Pēteris Skudra