Rektora ievadvārdi semināra blogam

SveicinātiRīgas Garīgāsemināra blogā!Šeit mūsvēlās uzrunātsemināra studenti,kas gatavojaskļūt parpriesteriem katoliskajāBaznīcā Latvijā.Katrs noviņiem, tāpat mēsvisi, esamDieva radīti,svētīti unparedzēti tam,lai dalītosviens arotru tajā,kas esamun koesam saņēmuši,bet kotikai pamazāmsākam apjaust.Katrs cilvēksir dāvanaotram. Laišis blogspalīdz mumsapzināties, kaesam vajadzīgiviens otram:ar pārdomām,ar klātbūtni,ar lūgšanu.Lai šīkomunikācija uzturmūsos cieņuvienam pretotru unatvērtību uzpatiesību. Laidialogs stājassavstarpējuaizspriedumu vietā.Šī saziņasveida pamatāmēs liekamdzīvu ticībuJēzum Kristum,kas atklājmums cilvēkaiespējas, viņacēlo aicinājumuuz svētumuun pilnību!
LaiViņš irkopā armums šajāblogā Pestītājs, Draugsun patiesaissarunu biedrs!
Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. Theol.
Rīgas Garīgā Semināra rektors