Krustaceļa VI stacija – Veronika pasniedz Jēzum sviedru lakatu

Facebook.combija fotogrāfijaar mātiTerēzi noKalkutas, kurabaro kāducilvēku. Uzbildes bijauzrakstīti mātesTerēzes vārdi:Ja nevaripabarot 100nabagus, pabarovienu.Janevari izskaustno sabiedrībasnabadzību unpalīdzēt visiemnabagiem, palīdzivienam.
Tikvienkārši!
 
Veronikaarī varējavienkāršinoskatīties, tiek mocītsJēzus unvaimanāt, kanav, kasviņam palīdz,cik tasir briesmīgi,ka navtaisnības zemesvirsū, kogan viņanabaga sievietegan varizdarīt pretšo pūliun tālāk. Viņanedomāja parto, cikmaza vailiela ietekmeviņai iruz notikumiem,kas norisinās,bet viņadara to,kas tajābrīdī irviņas spēkosviņa pasniedzJēzum sviedrautu,noslauka viņasviedrus unasinis, tādāveidā parādotsavu cilvēcību,līdzjūtību unkaut nedaudzmazinot viņaciešanas.
Šīsdivas sievietesmums mācavienu lietu.Mēs biežiikdienā saskaramiesar problēmām.Ar lielāmproblēmām. Arproblēmām, kurasskar visusabiedrību unmūsu spēkiir parmazu, laišīs problēmasatrisinātu… kodarīt? Unte iršo abusieviešu gudrībadari to,kas irtavos spēkos,sāc armazumu… pattad, ja irtikai vienaūdens lāsedegošā mājā,tas tomērbūs tavsieguldījums situācijasvēršanā uzlabu…
Tikbieži vienmums gadās,ka saskarotiesar kāduproblēmu, nedienām,grūtībām, mēssevi noskaņojam,ka nekojau nevaramlabot. Redzotļaunumu unnepilnības sevī,bieži noplokdūša, jovājību jauir tikdaudz, neviensnav perfekts,visi kļūdās…ieslīgstam apātijā,nevēlamies arsevi cīnītiesun liekamcitiem mūspieņemt tāduskādi esam!Šai sakarālasīju labukomentāru portālādraugiem.lvnavko attaisnotsavu slinkumumainīties arto, kaesi tādskāds esi;taisni brīnums,ka esipārstājis lietotpamperus. Janetiec galāar visāmvājībām, klausimātes Terēzespadomujanevari pabarot100 trūcīgos,pabaro vienu;ja netiecgalā ar100 vājībām,sāc arvienu! Tadotru. Tadtrešo. Tadceturto.

Tikbieži vardzirdēt kritikupar mūsuvalsti, parnegācijām tajā,par patriotismatrūkumu, parnesaskaņām tautiešustarpā… Unatkal! Kotad estur varudarīt parlabu? Vaitad izmainīšusituāciju?! Tuvari! Sācar vidisev apkārt!Pasmaidi kaimiņam,pretimnācējam,pārdevējai veikalā;piedāvā palīdzībukādam, kuramto vajadzētu;uzmundriniapkārtesošos; pasakikolēģim darbāvai skolā,ka viņšlabi izskatās;palīdzi pagalmasētniekam paceļotkaimiņam izkritušopapīra gabaluun iemetotto miskastē,nevis apsūdzotvalsti nekānedarīšanā; varbūtnopērc lētākuapģērba gabalu parastiun ietaupītosummu noziedokādā projektā;lūdzies parsaviem draugiem,ģimeni, valsti,sabiedrību… untādu sīkumu,ko varizdarīt, irbezgalīga jūra!Ir tādsteiciens,tasspēks, koneredz pilienā,top lielsun varenskopumā!Negaidi,kad tevbūs miljons,ietekme, varaun daudzlaika! Dievstev irdevis tikcik tevir vajadzīgsun devispietiekami, laiar tovarētu dalītiesar citiem!Galu galātavs smaidsnemaksā neko,bet spējtik daudz,tāpat uzmundrinošivārdi, kārtībasatstāšana aizsevis u.t.t.

Laimums šodivu sieviešuun daudzucitu izcilucilvēku piemērspalīdz turētiespretī kārdinājumamiegrimt slinkumāun nekānedarīšanākritizējot citus,raudot parbriesmīgo situāciju,bet ganlikt lietāsavaspelēkāsšūnasunradošās spējas,lai arsavām iniciatīvāmpalīdzētu risinātproblēmas, padarītusevi unpasauli labāku.Lūdzies, laiDievs tevparāda, kotu tajāsituācijā vislabākun visefektīvākvari paveikt.Tev tasliksies mazsieguldījums, betvarbūt tasmainīs visusabiedrību?!
Autors: Sem. Pēteris Skudra