Lūgšana ticības briedumam

–>

Kungs, es ticu; Vēlos Tev ticēt!
Kungs,dari, laimana ticībabūtu pilnīgaun piepildīta,lai pārņem manuspriekšstatus unmanas pārdomaspar dievišķāmun cilvēciskāmlietām.
Kungs,dari, laimana ticībabūtu brīva,proti, lai būtumana personīgāizvēle manāsekošanā Tev,lai pieņemuatsacīšanās unticībā ietvertospienākumus, unlai ticībavispilnīgākā veidāizpauž manupersonību: Esticu Tev,Kungs.
Kungs,dari, laimana ticībabūtu droša;apveltīta arpienācīgiem ārējiempierādījumiem uniekšējo SvētāGara liecību,ar pārliecībupar tāsremdējošo gaismu,mierpilno iznākumu,atbrīvojošolīdzināšanos Tev.
Kungs,dari, laimana ticībabūtu stipra,lai nebaidītos nogrūtām problēmāmdzīvē, kuratiecas pēcpatiesas gaismas;lai nebaidītos nopretestības, kad tiekapstrīdēta, apkarota,noraidīta unnoliegta; laito stiprinaTavas patiesībaspierādījumaklātesamība; lai spējpastāvēt kritikastriecienos, lai nostiprināsnemitīgāapliecinājumā,pārvarot mūsulaicīgās dzīvespretrunas ungarīgās grūtības.
Kungs,dari, laimana ticībabūtu priecīgaun apveltītumanu garuar mieruun līksmību,lai noskaņotu uzlūgšanu arDievu unuz sarunuar cilvēkiemtā, kagarīgās unlaicīgās sarunāsizpaustos iekšējāsvētlaime partās iemantošanu.
Kungs,dari, laimana ticībabūtu darbīgaun laidāvātu mīlestībastikumam tādasizaugsmes iespējas,ka kļūtu parīstu draudzībuar Teviun parnemitīgiem meklējumiempēc Tevisdarbos, ciešanās,Tavas atklāsmespiepildīšanos gaidās,lai kļūtu parpastāvīgu izziņu,nepārtrauktu liecību,pastāvīgustiprinājumu cerībai.
Kungs,dari, laimana ticībabūtu pazemīgaun neiedomātosbalstīties uzmanu apsvērumuun jūtupieredzi; lai padodasSvētā Garaliecībai unlai tāslabākā garantijabūtu paklausībaTradīcijai unsvētās Baznīcasmaģistērijaautoritātei. Amen
PāvestsPāvils VI 1968.gada 30. oktobrī
© Rīgas Garīgais seminārs