Kā Dievs atgriež tos, kuri “ir atgriezušies”?

Dažiuzskata,kapietiekvienreizatgrieztiesunirmiersuzvisudzīvi.Citispriež,kairatgriezušies,tāpēcirsasniegušijautādugarīgāsdrošībaslīmeni,kanomaldīšanāsviņiemnedraud.Taipatlaikātikainedaudzirvajadzīgs,laicilvēks,kurširatgriezies,attālinātosnoKristus.
IZVAIRĪŠANĀSNOSĒKĻIEM
Pēcpirmāsatgriešanāsmumspriekšāstāvļotisvarīgsuzdevums:rūpesparmūsuattiecībāmarDievu.Līdzīgilaulībā – pēcvārdadošanasunpašaslaulībuceremonijas,jaunlaulātieirpieņēmušipraktiskulēmumurūpētiesparsavstarpējāmattiecībām.Tasirgrūtsuzdevums,pakļautsdažādāmgrūtībāmunpieprasapūles,kassaistītasarsevisaizliegšanosunmēģinājumiemsaprastotropusīti.Garīgajādzīvēšīspūlesbalstāsnepārtrauktādzīvesnotikumu(gangrūto,ganpriecīgo)savienošanasprocesāarmūsuticību.Tasirgrūtsprocess,joprasanomumsnepārtrauktumodrību.Dažipiedzīvojumivarbūttiksāpīgi,kasākambēgtunvisa,komēspiedzīvojam,saskatāmvajāšanasparticību,taisotnosevismūžīgosmocekļus.
Vargadīties,kavājībasmūsostikļotidominēs,kagrēcīgiedzīvesnotikumisāksvājinātmūsuticībuunprasīgumupretsevi.Līdzšimbrīdimbijāmgarīgicilvēki,bettagadjūtam,kanedzirdamDievu.Laiartotiktugalā,parastitajābrīdīuzliekamsevārējāsmaskas.Citucilvēkupriekšāizskatāmiesitkārtībā,betizvairāmiesnodziļāmsarunāmvaikonkrētiemjautājumiem,kāditiekuzdotiunkurupriekšājūtamiesneērti.[…]Tādāssituācijāsnepieciešamsdarītvisu,lainekoncentrētosuzsevi.Tajābrīdīrīcībaiirjābūtpavisamotrādai –jāraugāsKRISTŪunjāaizliedzassev pašam.
 
Reizēmnotiektādassituācijas,kaatgrieziescilvēksvairsnavspējīgsizturētsavusierobežojumus,kurusnepieciešamspakļautsadursmeiarticībaspieredziunsekastamiratteikšanāsnošīskonfrontēšanāssituācijas,piekrītotdivkāršaidzīvei.Novienaspusesviņšdzīvoreliģiskudzīvi(kādāBaznīcaskopienā,ģimenēutt.),betnootraspuses –dzīvegrēkāunpiedošanastrūkumā.Iekšējaiskonflikts,kadzīvotnevar,itiratslābis.Tādapersonapieņem,kanekonaviespējamsdarīt,jotādairpasauleungalugalāvisidara
PIEKRISTDOTIESCEĻĀ
Irļotisvarīgi,laimumspēcatgriešanāsbūtupārliecība,kamūsudzīvejoprojāmirceļš.KungsJēzusparsevisaka,kairceļš,patiesībaundzīvība(Jņ 14,6),tātadmūsudzīvekopāarViņunavpalikšanauzvietas,betceļš,kasejamsvienotībāarJēzu.Kotasmumsnozīmē?Nepārtrauktaspārmaiņas:nepieciešamībapārvarētšķēršļus(arīgrēku),kastraucēšajāceļā,pieredzētdzīvesapstākļumaiņu,pielāgošanāsjaunaiapkārtējaivideiutml.Tasvissmūsudzīvēnepārtrauktimainās.Daudzinotikumiirjauni,citiirpiedzīvotijautikbieži,katasjaukļūstparrutīnu.Ticīgacilvēkauzdevumsirsavienotto,kasmangadāsceļā,arKristu,kuršgribmanicaurtovisuvadīt.Untasiruzdevumskatraidienai,betlaitoizpildītu,manirjābūtpārliecinātam,kaesmuaicinātsdotiesceļā.
 
Šeitsvarīgairpacietībaattiecībāuzsevi.Bezšaubāmmūsuceļā,kuruejamkopāarKristu,mēsuzdursimiesuzšķēršļiemunnotikumiem,kasmūsvarsarūgtināt.Pēcatgriešanāsgaidāmnosevisatbilstošoreakcijuuzgrūtāmsituācijām.Vēlamiestiktgalāarkatruvājībuungribam,lainebūtukārdinājumusaistītuaratgriešanospievecācilvēka.Alkstamuzticībāpārdzīvotkatruciešanubrīdi,netiesāt,nesalīdzinātseviarcitiem,vistīrākāveidādarbotiesunitvisāvadītiespēcvislabākajiemnodomiem.Mumsirlielisapņi…bet…dzīvemēdzbūtbrutālaunlaikupalaikammumsskaidriparāda,kaneesamspējīgipielāgotiesšiemideāliemuntādaiticībai.Ļaunaisgarstajābrīdīmumsatņemvēlmesunsapņus,iegalvo,kadzīveirpārākgrūtaun,kaKristusbijaideālists,kuraprasībāmšodienneviensnespējpielāgoties.Kodarīttādāsituācijā?Novienaspuses –rūpētiesparsaviemsapņiemunalkām,betnootraspuses –būtpacietīgamunžēlsirdīgamattiecībāpašamuzsevi.Jēzus,ŽēlsirdībasAvots,mūsaicinabūtžēlsirdīgiemnetikaipretcitiem,betarīattiecībāuzsevi.Dažosgadījumos –īpašiperfekcionistiem –pacietībaunžēlsirdībapretseviirgrūtirealizējama.Tomēršisfaktsmūsneatbrīvonotā,laišīspūles(būtiecietīgam)tiktuīstenotas.
DOTIESMISIJĀ 

Irvēlviensatgriešanāsveids,kādampieskaitāmiirjauatgriezušiescilvēki.Pirmajāatgriešanāsveidābijaatteikšanāsnogrēka.Totiesotrajāiratgriešanās,kaspievēršasmisijai.mūsļotistiprivienoarBaznīcu –mēstadkļūstamatbildīgiparKristusmistiskoMiesu(Baznīcu),kuruViņāveidojam.Tadmēssākamiesaistītiesevaņģelizācijasdarbāunbaznīcaskaritatīvajākalpojumā.Tāpatiesaistāmieskopienudzīvē.
Nošī brīžaļaunaisaplencnetikaimūs,betarīmūsuapustuliskospanākumusunmisijuefektivitāti.Izmantojotmūsuvājumuunneveiksmes,tasnoniecināsmūsudarbošanāsautentiskumu.TādāssituācijāsmumsnekascitsneatliekuzticētiesKristum –kaViņšmūsiraicinājisSavādarbāunViņštajāmūsvada,pattad,kadizslīdamnoViņarokām.
Patssvarīgākaisirtas,laimēsitvisāsaglabātumieru,betvienlaikusarīnepaliekammiegaini(kūtri).EsamDievarokāsunViņšmūsvadapaticībasceļu,betDievsarīvedīsmūslaukānorutīnas,kūtrībasuniekšējāspiekrišanasdzīvotdivējādudzīvi(ārēji-reliģisku,iekšēji-grēcīgu).Ļaunaistiešiotrādi –darīsvisu,laimēskļūtuapgrūtināti,laiJēzusnevārētuizmantotmūsukalpojumuunvisbeidzot,laimēsnebūtuvienotībāarKristu –netikaišeitvirszemes,betarīmūžīgajādzīvē.
[t. Remigiušs Reclavs SJ] 
 
Nopoļuvalodastulkoja:Sem.ElvisRudovičs