Lūgšanas sāls

Kāpēcesdomāju,kalūgšanaprasadaudz?Lūgšananeprasaneko.tikaidod!Jajaumanaakmensplāksnessirdsiratmaigusi,tadcikganvairākvaratmaigtcilvēkasirds,kurameklēpatiesību?
Lūgšanairtikspēcīga,kalaužakmeņus.
irtikaivienkāršasaruna.Saruna,kuraikredītsnavjāpapildina,irtikaijāpieņembonuss:
Nāciet,pērcietbeznaudasunbezkādasmaksasvīnuunpienu. [Is55,1c]