Pārdomas par sv. Augustīna “Confessiones”

VakarpirmsgulētiešanaspaņēmurokāsAugustīnaskaistogrāmatuConfessionesunmanprātskāduilgākulaikupalikapiedažāmrindām:
“Untoviņadarījanepavisamaizsavamvecumampiemītošākūsājošāsparapārpilnības,kasmeklēizejurotaļīgāsizdarībāsunkojaunāsdvēselesparastiapspiežvecākucilvēkunopietnāstingrība.”[Sv.Augustīns,Confessiones,9,18,31-34.291.lpp.]
Sv.Augustīnsšeitrunāparsavumāti,kuraibijapirmāiespējasaskartiesarkādunogrādīgajāmdzirām,respektīvi,arvīnu.Tasmanipersonīgitikļotinepārsteidzašī,viņarakstītā,otrāteikumadaļaparjaunāmdvēselēm,kurasparastipiedalāsšādās“rotaļās”,kampariemesluirvecākulielāstingrība.Man,vēljaunamunnesennopasaulesizlīdušamcilvēkam,atsaucāsatmiņāsavipiedzīvojumiparmūsdienujauniešusituāciju.Ciknemaldīgsiršisviņateikums,kurštikasarakstītspirms17gadusimtiem?
Šodien klausoties fundamentālteoloģijas lekciju izlasīju šādus vārdus: “katrā cilvēkā ir ilgas pēc patiesības, laimes, piepildījuma, prieka.” Cilvēks ne vienmēr ir spējīgs atrast vai pieņemt patiesību. Līdz ar to cilvēks sevi ierobežo. Viņš atstāj sevī caurumu, kurš laikam ejot kļūst tikai lielāks. Līdz ar to cilvēks meklē piepildījumu citās lietās, ideoloģijās, cilvēkos utt. Tomēr viņš paliks līdz galam nepiepildīts.
Betšajādzīvēmumsirdoticilvēki,kasirmazasdāvanas,kurasvarvestpievaipromnopatiesības.Draugimūsglaimojotpazudina,betienaidniekilamājotmumsbiežilieklaboties.[Sv.Augustīns,Confessiones,9,18,16-17.293.lpp.]Bieživienmēsdzīvojamsavudzīvipaļaujotiesuzsevtuviemcilvēkiem,kuripēcAugustīnateiktāmēdzmūsievestpazušanā.Šisiraicinājumsieklausītiescitos.
Piemēram,manbijareizatgadījums,kaesbijuseminārāvasarasperiodāunpievakarēessēdējuuzpalodzes,ēdusaulespuķusēkliņasunklausījosmūziku(kājaukārtīgsseminārists). 3stāvuszemāksēdējaMaskavasrajonasabiedrībaskrējumsunmaniuzrunāja,jautājot,koesdaru..tātakirsvētavieta,kuresesmu!Kādubrīdipasēdējisunpabrīnījies,essapratu,kaviņiemirtaisnība.
Tādasirmanasmazāspārdomasunesaicinujūslūgtiespardraugiem,ieklausītiesienaidniekosunuzmanītiesarrotaļām,kuraspēdējālaikākļuvušasaizvienvairāk,bet,kasmūsutukšumunepiepildīsunlaiminesniegs,jomīlestībairtā,kasdaravisu.sakasv.apustulisPāvils:
Mīlestībairpacietīga,mīlestībairmaiga.Mīlestībaneskauž,nelielās,navuzpūtīga.navgodkārīgaunnemeklēsavulabumu.nedusmojasunnedomāļaunu.nepriecājasparnetaisnību,betpriecājasparpatiesību.panesvisu,ticvisam,ceruzvisu,visupacieš.[1.Kor.13,4-7]
Autors: Sem. E. Slišāns