Viena diena Rīgas garīgajā seminārā

Visssākasarto, kaespiecēlos,nē…esgribējupiecelties,betnecēlos,tāpēcizbaudījupēdējobrīdisiltajāgultā.Tadātripiecēlosunsākurosīties,uzvilkusutanuundevos uzkapelu.Kapelā atradāsdažisemināristi,unesviņiempievienojos.TadsekojaLaudesunpēctāmmeditācija. Pēc20minūtēmsākāsSvētāMise.Sv.Misēpiedaloties,espārvarējusavugurdenumu, mieguunkoncentrējosuznotiekošo.Kadsaņēmu Svēto Komūniju,esizjutu brīnišķīgusajūtu,kasmani sasildīja, unmieru,kas,manāsirdīienākdams,atraisīja spēkudotiesuzpriekšupasavuizvēlētoceļu. 
 PēcSv.Misesdevāmiesuzbrokastīm.Tās paēduši katrsgājadarītsavu.Es vai nu klāju galdus,vaiarīdevospie Mariana,kuršmumsvienmērsagādādarbu.Tastačuirtikjaukistrādāt.Pēcdarbadevosuzistabuunpaņēmunepieciešamolekcijām. 
Sākāslekcijas.Lekcijas bija gan īsas gan garas. Beidzotiesvisāmlekcijām,devospastaigāties papagalmu.Pēckādalaikadevosuziekšējolūgšanu,kurāvainuaizmiguvaiarī cīnījosardomām,betpēckādabrīžaiestājās miers…esjūtosmierīgs.TadsekojaVesperesunpēctamvakariņas.Protams,esmācījosarīpēc lekcijāmunpateicosDievampardienasaktivitātēmunlūdzupalīdzību,laipalīdzman latīņu valodā,laidodgudrību.Pēctadarīdevosgulēt.
Autors:Sem.J.Grīgs