Par un ap Adventu

Nesen esam uzsākuši jaunu posmu savās dzīvēs, ko dēvē par Adventu. Kas ir Advents? Kāpēc kristieši to ievēro? Kā tas radās? Mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem un arī dot padomus kā šo laiku izdzīvot praktiski.

Kas ir Advents?

Vārds Advents nāk no latīņu vārda „advenīre” „adventus,kas nozīmē – atnākt, atnākšana. Advents ir sagatavošanās laiks. Kam jāgatavojas? – Ziemassvētkiem! Kristiešiem Kristus dzimšanas svētki ir liels notikums un tāpēc ir svarīgi šim notikumam kārtīgi sagatavoties. Advents sākas tuvākajā svētdienā sv. apustuļa Andreja svētkiem (30. novembrī), kas var būt ātrākais 27. novembrī vai vēlākajā gadījumā 3. decembrī. Šogad šis laiks sākās 2. decembrī. Tātad šis laiks var ietvert 22 – 28 dienas. Advents sastāv no 4 adventēm – 4 svētdienām. Austrumu tradīcijā Advents sākas 15. novembrī. 
 (Advents ir Baznīcas liturģiskā gada sākums. Tātad jau ar pirmo Adventa svētdienu varam viens otru apsveikt jaunajā gadā!) 
 
Kristīgajā tradīcijā Adventa laikā cilvēki gaida Kristus piedzimšanas svētkus, tādā veidā vienojoties ar tiem cilvēkiem, kas dzīvoja Vecās Derības laikā un, kuri gaidīja Mesijas nākšanu pasaulē – tie bija pravieši, karaļi un visa ticīgā jūdu tauta. Kristieši lasa Vecās Derības lasījumus, kuros ir pravietots par Mesijas – glābēja dzimšanu. Tas nozīmē, ka Advents ir lieliska iespēja sagatavot savas sirdis par skaistiem, grezniem mājokļiem Kristum, kurš pie mums nāk katrā svētajā Misē Komūnijas veidā.
Bet ne tikai. Šis ir arī laiks, kad Baznīca aicina ticīgos pārdomāt arī par Kristus otrreizējo atnākšanu, kuru mums apsola Jauna Derība. Mēs pārdomājam ne tikai par laiku, kad pasaule gaidīja Kristus dzimšanu, bet arī laiku, kad Jēzus atnāks pēdējo reizi virs zemes, šoreiz ne kā mazs nevarīgs zīdainis, bet gan kā varens Karalis, kuram viss ir pakļauts. Tas mums liek aizdomāties par Jēzus aicinājumu vienmēr būt modriem un gataviem stāties Dieva priekšā, jo mēs nezinām to stundu, kad Viņš atnāks un kad mums šīs zemes gaitas būs jāatstāj.

radāsAdvents?

Vēsturēirgrūtiatrastkonkrētudienu,kadsākasvinētAdventu.Skaidrs,kaAdventsnevarējapastāvētagrākparpašiemZiemassvētkiem,tasir,neagrākparceturtāgadsimtabeigām.Saragosaskoncils380.gadārunāparto,kaneviensticīgaissākotar7.decembrilīdzEpifānijassvētkiem(6.janvāriTrijuķēniņudienu)nedrīkstizvairītiesnoMisesapmeklējuma.GatavošanospirmsKristusdzimšanasdienasdivossavossprediķospieminbīskapssv.CezārijsnoArlas(502542).Bettasnavuniversālsnoteikums.GallijāMakonassinodē(581)atrodamsnorādījumsno11.novembralīdzZiemassvētkiemupuristieksvinētssaskaņāarLielāgavēņaritupirmdienās,trešdienāsunpiektdienās.Kādulaikušisliturģiskaislaikstikasvinētspiecassvētdienas(piemēram,650.gadāSpānijā),betpāvestssvētaisGregorijsVII(10731085)šolaikusaīsinalīdzčetrāmsvētdienām.Dažassinodesrunāpargavēnišajālaikā(vienassākotar11.novembri,citasar15to),dažāssinodēstiekrunātsparto,vaivarlaulātiesšajālaikā.
 
Adventavainagavēstureirsalīdzinošinesena.PirmoreiziAdventavainagiparādījāsstarpluterāņiemAustrumvācijā16.gadsimtā.ToātrivienpārņēmaprotestantikatoļiunšītradīcijaizplatījāspaEiropu.PāriokeānamAmerikāšītradīcijaesotnonākusitikai19.gadsimtā,koievedušivācuimigranti.

Adventanoskaņa

Adventanoskaņuraksturogaidīšana,gatavošanāsunilgošanās.KādreizAdventusaucaparmazogavēni,pielīdzinotšolaiku40dienām,kadgatavojamiesLieldienusvētkiem.AustrumuBaznīcājoprojāmšolaikuizdzīvoarstingrugavēniatsakotiesnotādāmlietāmgaļasēdieniem,pienaproduktiem,olām,zivīm,eļļas,vīna.Gavēņaaspektsirļotisvarīgsšajālaikāun,laiarīnetikstingriaustrumos,arīrietumubaznīcaaicinašolaikupavadītvairāklaikaveltotlūgšanai,atturībainopatīkamāmlietām,grēksūdzeiunžēlsirdībasdarbuveikšanai.Kristiešišajālaikāgavē,gaidaungatavojasīpašamnotikumam.Unjocītīgāktuesigatavojieskādiemsvētkiem,jopriecīgākiirpašisvētki.Tasgalīginesakrītartostilu,kādāAdventumumspiedāvāveikaliunplašsaziņaslīdzekļigaidīšanasvietāZiemassvētkitieksvinētijausākotarmūsuvalstsdzimšanasdienu.IzsvinējušiesZiemassvētkusjaudecembrasākumā,mēspazaudējamsvētkunoskaņupašossvētkos.
Gavēninoteiktinedrīkstievērotatraujottonolūgšanasunžēlsirdībasdarbiem.LūgšanācilvēksvarvairākbūtkopāarDievu,sagatavotsavusirdi.TāpēcAdventuraksturoklusums,laivarētusaklausītkosakasirds.Gavēnispalīdzlūgšanai.Jo,jatuesipārēdiespicas,cepumus,kolu,uncituslabumus,tevirgrūtikoncentrēties.Savaldotsavuķermeniunnedodottamvisu,kotaspieprasa,mēsvaramvairākkoncentrētiesuzmūsugarīgajāmvajadzībām,sajustsavugarīgoizsalkumuunslāpes.
 
LūgšanāDievsuzrunāmūsusirdisunviņaklātbūtnēsaskatāmto,kasnavpilnīgsmūsos,kaspretojasDievam.TāpēclielanozīmeAdventāirgrēksūdzei.Grēksūdzēmēsvaramattīrītsavassirdisnoļaunumaungrēka,tādāveidāsagatavojotvietuJēzum.
Tad,kadlūdzamiesungavējam,kadsajūtamDievamīlestībupretmums,saprotam,kaarīcitusDievsmīlpat.Tasnozīmē,kaarīmumsirjāmīlcitus;gavēnismūsaicinapārdomāttuvākmīlestību.Kontrolējotsavaķermeņaiegribas,esamatbrīvojušidvēseleslūgšanaiuntaipatlaikāneesampatērējušiierastodaudzumuēdienavainaudas,kuruvaramziedotcitiem.Tāpēcblakusgavēšanaiunlūgšanaimēsesamaicinātipievērstiesžēlsirdībasdarbiem.Cikganpašiembūslielāksieguvumssagaidotsvētkus,apzinoties,kaesampalīdzējušikādamcitamkautnedaudzizbaudītsvētkunoskaņu.UncikganpriecīgsbūsbērnsJēzus,kuršvarēsienāktmūsunogrēkaattīrītajāssirdīs,izrotātāsarlūgšanāmunpiepildītāsarmīlestībuunpateicību,kobūsimizrādījušipretcitiemunarīsaņēmušinocitiem.

Adventasimboli

Baznīcašajāliturģiskajālaikāizmantodažādussimbolus,laipalīdzētumumslabākizjustunizprastAdventanoskaņu.Būsietpamanījuši,kapriesteriundiakoniMiseslaikānēsāvioletasdrēbes.Violetākrāsaliturģijāsimbolizēgaidīšanu,gavēni,nožēlu.mumsliekatcerētiespargandaresaspektuAdventalaikā,laipēctamZiemassvētkos,nomainotvisuuzbaltokrāsu,mēsvarētubaudītprieku.IzņēmumsirAdventatrešāsvētdiena,kadvioletokrāsunomainarozā.ŠosvētdienusaucparGaudete” – priecājieties.Rozākrāsasimbolizēgaišākuvioleto,tasir,gavēņanoskaņatiekmazinātaunticīgietiekstiprināti,kalīdzlielajamnotikumamirpalicismazākparpusiuntoliturģijāatzīmēarnelieluatkāpinovispārējāsAdventanoskaņas.
Adventalaikāliturģijapaliekklusāka.Arīsvētdienās.PriecīgāslavashimnaGloria” – „GodsDievamaugstumosnetiekdziedāta.Parastiapklustarīērģeles.ArīšādiBaznīcavēlaspasvītrot,kasvētkivēlnavatnākuši,katagadirjāpadzīvomazlietklusāk,lailabāksagatavotosKungaatnākšanai,unarlielākupriekuunvērienuvarētusvinētViņaierašanos.BetarīattiecībāuzklusumutrešajāAdventasvētdienātiekizdarītaatkāpe,pārdomājotto,kasvētkijauvairsnavaizkalniem!
 
Tāpat,laiatgādinātumumspargavēņapieticībuunvienkāršību,baznīcāsnevajadzētuizmantotziedudekorācijas,pataupottāspriecīgajiem,gaišajiemZiemassvētkiem.
 
BūtiskaAdventasastāvdaļakopš16.gadsimtairkļuvisAdventavainags.Arītamirdziļasimboliskanozīme.Aplissimbolizēmūžībuunvienotību(nepartiju).Vainagugatavonomūžzaļiemkokuzariemegļu,priežu(mūsuplatumagrādos),citāszemēsizmantoarīcitusmūžzaļusaugus.Arītieirsimbolimūžībai,kasmūssagaida.Javainagumājāstaisipats/-i,tadstarpzaļajiemzariem,variiepītkāduvioletuelementulentu,dziju,rotājumu,kasatgādinātuparnoskaņu,kuruliturģijāsimbolizēvioletākrāsa.
 

Adventavainagāizmantočetrasvaipiecassveces.TāssimbolizēKristusgaismu,kurugaidāmlīdzarViņaierašanospasaulē.Arkatrusvētdienuvainagspaliekgaišāks,atgādinotmums,kaKristustuvojas.Parastivainagāirtrīsvioletassvecesunvienarozā,kuruaizdedzinaadventatrešajāsvētdienā,stiprinājumuturpinātmūsugarīgoceļojumuungatavošanos(lūgšanu,gandariunžēlsirdībasdarbus),josvētkivairsnavtālu.Piektāsvece(jatoizmanto)tieknovietotavainagavidū.parastiirlielākaparpārējāmunbaltākrāsā,kuruaizdedzinaZiemassvētkosunkurasimbolizējaundzimušoKristu.

izdzīvotAdventuikdienā?

Patiesībāuzšojautājumuvaratrastatbildesjau iepriekš rakstītajā.Vispirms,protams,vajadzētuņemtvērāBaznīcasaicinājumugavēt.Laiarīkotuizvēlētosgavēnīdarīt,unlaikādabūtutavaapņemšanās,nekadnesāctouzsavugalvu.Gribāscitētzāļureklāmas:pirmslietošanasvienmērkonsultējietiesarārstuvaifarmaceitu.Zāļunepamatotalietošanavarkaitētjūsuveselībai.patirar gavēšanuunlabodarbudarīšanu.Nesācpirmsneesiapspriediesarsavugarīgovadītāju(tevtačutādsir,vaine?).Garīgaisvadītājs(priesteris,mūks,klostermāsa,pieredzējiskristietis)tevvarēspalīdzētizvēlētiestevatbilstošugandaresveidu,jovargadīties,ka izdarāmapņemšanos,kasmūsuspēkiemizrādāspargrūtuuntadgavēnisvarizrādītiespartraģēdiju.Irjāņemvērātavsvecums,nodarbošanās,veselībasstāvoklisu.t.t.
Gavēttuvaridažādi.Piemēram,atteiktiesēststarpēdienreizēm;naudu,kotu ieekonomē,netērējotiesbulciņām,čipsiemunkončām,variizmantot,lainopirktupārtikasproduktuskādamtrūcīgajam.LabibūtusekotBaznīcāvaldošajamklusumam,piemēram,atsakotiesnosavumīļākopārraižuskatīšanos(javientasnavsaistītsartavāmmācībāmvaidarbu),lielauzvarabūtuatteiktiesšajāsdienāsnosavasmīļākāspleilistesatskaņošanas.Variapņemtieskatrudienuveltītkādulaikasprīdilūgšanai,sirdsapziņasizmeklēšanai,varbūtpamēģinikatrudienuaizietuzMisi!Varbūtteviriespējaapmeklētkādupansionātu,zupasvirtuvi,bērnunamuvaislimnīcu.Janevarisaņemtiesviens,ņemlīdzidraugu!Varisastādītsevkalendāru.vietā,laiZiemassvētkussagaidītukatrudienuēdotšokolādinoAdventakalendāra,tuvarisevuztaisītkalendāruar24lodziņiem,kurbūsiierakstījis24labusdarbuskodarīt.Katraidienaisavu.Piemēram,4.decembrīneuzvienunekliegšu,8.decembrīatgādināšuvisiem,ciklabi,kaviņiir,citādecembrīpalīdzēšuarītādosdarbos,kasmannepatīk,u.t.t.šailietaivarpieietradoši.LabiirpirmstampalūgtiesunlūgšanātevJēzusnoteiktipateiksveiduViņšvēlās,laitusagatavojiesviņadzimšanasdienai!
Svarīgibezgavēšanasatcerēties,kaBaznīcamūsaicinapievērstvairāklaikalūgšanai.Varbūtkatrudienusavasikdienaslūgšanaslaikuvaripapildinātar15minūšumeditāciju,kādarožukroņanoslēpumu(varbūtesigatavspieņemtizaicinājumuunkatrudienupalūgtiesveseludaļu(5noslēpumi)rožukroņa?).Adventsirideālslaiks,kadsāktlasītsvētosrakstus!VarisāktarIsajagrāmatu,kurāaprakstītasilgaspēcMesijassenajājūdutautā,vaiarīkatrudienuvariveltītlaiku,laipārdomātukonkrētāsdienaslasījumus,koizmantoMisē(lieliskspalīgsbūsMieramTuvugrāmatiņavaiwww.mieramtuvu.lv)
Un,protams,neaizmirstiparsirdsapziņasizmeklēšanuungrēksūdzi!Tasirvislabākaislīdzekliscīņāarļaunumu!UnLieliskslīdzeklissagatavotsavusirdiparskaistutīrutemplikaraļukaralim.Tutačunegribi,kapietevisviņšjustostoreizkūtī,silē?!

NovēluvisiemjumssvētīguAdventalaiku.Lai,sagaidotZiemassvētkus,mumsvisiemsirdīsbūtupatiessprieksunsvētkusajūta!

Rakstiresursi:
http://www.vatica.va
http://www.catholic.org
http://www.newadvent.org
http://christianity.about.com
http://www.eurika.lv

P.S.Šīspārdomasparadventuvēlpaturpināšuturpmākosrakstos.sekomūsublogam!😉

Autors: Sem. P. Skudra