Satikšanās, kas pārveido

Lk19,1-10
ViņšgribējaredzētJēzu…(Lk19,3)
VēlosdalītiespārdomāsparEvaņģēlijāaprakstītajiemnotikumiem,kasrisināsJērikaspilsētā.Šajāpilsētānotiekvairākassatikšanās,kasuzvisiemlaikiemizmainījacilvēkudzīves.Kasunarkosatikās?SatikāscilvēksarMīlestību –arDievu.
 
Pirmkārt,jaupiepilsētasvārtiemnotiekJēzustikšanāsarakloubagu.NoMarkaEvaņģēlijazinām,kaviņusaucaBartimejs(Mk10,46).Šiscilvēkstikļotigaidījašotikšanos.GaidījatikšanosarMīlestību,kaspiedod,pārveidoundziedina!Untasizmainījaviņadzīvi(sal.Lk18,35-43).
Otrkārt,ejotcauriJērikai,Jēzussatiekkāducilvēku,kuršarīalkstpēcšīstikšanās –muitniekupriekšniekuvārdāZahejs(Lk19,2).Zahejsparādapatiesakristiešanostāju –vēlētiessatiktJēzu,Viņuredzēt.IelūkotiesViņā.BūtViņaklātbūtnē.Un,neskatotiesuzdaudzāmgrūtībāmunšķēršļiem –ViņšgribējaredzētJēzu,kasViņšir,betaizļaužupulkanevārēja,jobijamazaauguma(Lk19,3),viņšdaravisu,lainepalaistuJēzugarām.ZahejamsvarīgākābijatikšanāsarJēzu!
Visbeidzot,irarmums?Armani?Artevi?VaiesgribusatiktJēzu?VaiesnākupieJēzus,kurširMīlestība,laiarvienlabākViņuiepazītu,iemīlētu?Vaivēlos,laiViņšpārveidomanudzīvi,manusirdi –bieživiencietuakmens(sal.Ez36,26)?Varbūtdrīzākgribu,laiJēzustikaiizpildamanasvēlmesuniegribas?Laiapstiprinamanuviedokliparotrucilvēkuunattiecībāmarviņu?Varbūtvēlos,laiKungsakceptēmanusuzskatusparDievu?
 
Varjaubūt,kakādssacīsesViņujaupazīstu,esmujauiepazinis.Esdaudzlūdzos,ejuuzbaznīcu,esmudievbijīgs.VisudaruJēzusgodam.Bet,vaitiešāmvisu???Esvarudarītdaudzdievbijīgulietu,betjatasnepārveidomanusirdi,navjēgas.JatasnevairomanumīlestībuuzDievu,tuvākounsevi,liekulīgibūsteikt,kaViņupazīstu,patjatiešāmesmudievbijīgs.Jēzusvarbūtsvarīgs,betvarnebūtsvarīgapersonīgatikšanāsarViņu.VissJēzum –manareliģiozitāte,dievbijība,daudzāslūgšanas,gavēņi,svētceļojumi…,bet,vaimanasirds,prāts,jūtasundomas?Vaimanadzīve?
ZahejsvēlējāstiktiesarJēzu,jogribējaizmainītdzīvi,savusirdi:Redzi,Kungs,pusisavasmantasesatdodunabagiemun,jakāduesmuapkrāpis,tamatdošučetrkārtīgi(Lk19,8).JavēlospatiešāmredzētJēzu,satiktMīlestību,tadesarīvēlēšosdalītsavudzīviartuvāko.JapersonīgatikšanāsarKungudaramanusirdiatvērtuuzcilvēkiem(vājiemungrēcīgiem),kasmanirlīdzās,tadtasmainamanudzīviunvisāmdievbijībaspraksēmirsavajēga.Cilvēks,kurširpiedzīvojisdziļipersonīgutikšanosarPestītāju,iratvērtsdialogam.Viņšneieslēdzassavāegoismā,neapmierinātībāvaisavāsprojekcijās –manaidzīveiirjāizskatāstā,citiemirjādaravaijārunātasuntas.Esļauju,laiJēzusveidomaniuncitus.Patjatasreizēmnotiekarlīdzcilvēkupalīdzību…Janeesmuatvērtsdialogamartuvāko,nevarupatiesirealizētMīlestībasBausli –mīliDievupārivisamuntuvākosevipašu(sal.Mt22,37-39),jokasnemīlsavubrāli,koviņširredzējis,nevarmīlētDievu,konavredzējis(14,20b).Mīlēt –nozīmēkomunicēt…
Nobeidzotpārdomas,vēloscitētjezuītutēvaRemīgijaReclavaSJteikto:
 MīlētDievuirviegli,joViņširsvēts.Viņš tikļotimanimīl,ka nomiraparmani,visumanatdeva.Viņš irvisvarens,vienmērmanpiedod;irsimpātiskslūgšanā –vienmēr klātesošs,mannevajagViņamtolūgt,nokrītuceļos –ir.MīļširtasDievs!Dievuirvieglimīlēt!Betcilvēku,kurširlīdzās?Kuršnepiedeva.Kadviņulūdzu,tadviņanav.Kurširspītīgs,nepieklājīgs,slikts,daudzgrēko.Tāduirgrūtimīlēt,betviņširdārgums.”  
Dievutiktiešāmirvieglimīlētunskaitītlūgšanasarviengarākas,gavētarvienbiežāk,krustuskārtpiesienasarvienlielākusunzeltītākusunfigūriņasskūpstīt,jotasirviegli…(t.R.ReclavsSJ),betatvērtsavusirdituvākajam,pieņemtviņutādu,kādsviņšir –tastiešāmreizēmirgrūti!Bet,jamēspārivisamvēlēsimiessatikt,redzētuniemīlētJēzu,jasatikšanāsarViņubūssvarīgākaparto,koesvarudotViņam,tadspēsimarīdalītiesarcitiemunnebaidīsimiesatvērtiesdialogamarotrucilvēku.Jaspējuatvērtiesunpārvarētsavasbailesvaiaizspriedumus,tadesmujausolītituvākpilnībai,joMīlestībānavbaiļu,betpatiesamīlestībaaizdzenbailes…kasbaidās,navsasniedzispilnībumīlestībā(14,18). 
 

–>

Kungs, dāvā man slāpes pēc Tavas mīlestības un klātbūtnes,
Lai es vēlētos satikt Tevi, būt ar Tevi, raudzīties Tevī, mīlēt Tevi.
Lai es spētu savu tuvāko uzlūkot ar Tavu skatienu un mīlēt tā,
kā Tava sirds to vēlas…Atver manu sirdi otra vajadzībām un dari,
lai tā vairāk mīl, bet mazāk tiesā…Lai tikšanās ar Tevi ved mani
uz satikšanos ar brāļiem – patiesībā, mīlestībā un pazemībā.
 
Autors:Sem.E.Rudovičs