Vai neatlaidība tiešām atmaksājas?


Mk10,46-52 (Mt20,29-34;Lk18,35-43)

Neatlaidīgalūgšanavardaudzkomainīt,bieživienmainavisu…
LasotunpārdomājotkādunoEvaņģēlijafragmentiem,mumsiriespējapiedzīvottikšanosarmūsuKunguunPestītāju –JēzuKristu.Šoreizpakavēšospiekādasīpašastikšanās…
Sinoptiskajos(Sv.Mateja,Sv.Marka,Sv.Lūkasa)Evaņģēlijosaprakstītāaklāvīradziedināšanaliekpardaudzkoaizdomāties.Manuprāt,visskaistāktoaprakstaevaņģēlistsMarks,joreizēmviņšpievēršuzmanībusīkumiem,kuriemcitievaņģēlistinepievēršas.Marksirlakonisks,aprakstotnotikumus,unlieluakcentuliekuzJēzusveiktajiemdziedināšanasbrīnumiem.Redzamarīatšķirības,piemēram,Marks(10,45)unMatejs(20,29)raksta,kaJēzus,izejotnoJērikaspilsētas,satikaakloubagu,betLūkass(18,35),katuvojotiespilsētai.Lūkassraksta,kaubagstaujājacilvēkus,gribēdamsuzzināt,kasietgarām(18,36),betpārējieevaņģēlisti –kaaklaisvīrsuzreizlūdzaapžēlošanu.Matejsmindivusaklos(20,30),betMarksunLūkassrakstaparvienu(Mk10,46;Lk18,35).Varētutadjautāt,kādairbūtiskākāatšķirība?Jajauvisitrīs(Sv.apustulisJānisšonotikumunepiemin)rakstaparvienuuntopašunotikumu,tikaikatrsnosavaskatupunkta,kurtadatšķirībaslēpjas?Kāpēcsv.Marksirtikīpašs?Koviņšmumsmāca?
…ceļamalāsēdējaaklaisBartimejs,Timejadēlsunubagoja.(Mk10,46)
Marksminaklāubagavārduuntēvavārdu –BARTIMEJS,Timejadēls(aram.val.Bar-Timai).Tasirļotisvarīgsmoments!Cilvēkavārdam(unvārdiemvispār)ebrejukultūrāirlielanozīme,jotasizsakavaistāstakautkoparcilvēku.Nosauktkāduvārdāreizēmnozīmēarīpazītcilvēkudziļipersonīgi.Bartimejsbijapazīstamssavasapkārtnesļaudīm.MarksparādalielucieņuBartimejam,minotviņavārdusavāEvaņģēlijā,kautarīsabiedrībasacīsviņšnavcienīgspattā,laiviņavārdsvispārkautkurtiktuminēts.SvētajamMarkamtasirsvarīgi,un,pateicotiesviņam,mēszinām,kaBartimejsnebijavienkāršiaklsubags,kuramnavvērtspievērstuzmanību.Arīviņšbijacilvēks –personaarsavucieņu.ArīviņšbijaDievamīlētsunnesasevīDievaattēlu.Arīviņambijavārds,tāpatikvienamnomums.
Jēzu,Dāvidadēls,apžēlojiesparmani!(Mk10,47)
Bartimejs(aklaisubags)bijaviensnotiemnedaudzajiem,kasparādījaJēzumpilnīguticībuunpaļāvību.Viņambijadaudzjācieš:Bartimejs bijaakls(būtneredzīgamjaudefactonozīmēciest)unviņamnācāspārvarētdaudzās grūtības,kasnošīaklumaizrietēja.Viņšubagoja,tātad(iespējams)nebijaneviena,kasparviņurūpētos.Vientuļš,nevienamnevajadzīgsunvisuatstāts.VaiarīDievsviņuiraizmirsis?Nē!ViņšnākunBartimejamiriespējasatiktViņu.SaucotJēzuparDāvidadēlu,Bartimejsietictam,kaViņširMesija.KaJēzusirtas,kuršnāk,laiīstenotupraviešaIsajagrāmatārakstītosvārdus,kaaklajiemtiksatdotaredze,gūstekņiemuntiem,kassēžtumsā – brīvība(sal.Is42,6-7).TiešiJēzūviņšsaskatījaKungaKalpu(Is 42,1),kuršnākatbrīvot,tāpēcnavjābrīnās,kaaklaisvīrsatgūstredzi.
Daudziviņunorāja,laiapklust,betviņšsaucavēlskaļāk:Dāvidadēls,apžēlojiesparmani!(Mk10,48)
FascinējošairBartimejaneatlaidība!Parspītivisam,viņšsauc.Viņšskaidriapzinās,kašīvarbūtvienīgāunpēdējāiespējasatiktJēzu(zemesdzīveslaikā),unkurnuvēlieraudzītViņuarsavāmacīm!Redzētdebesis,cilvēkus,skaistodabu,koDievsirradījis.Redzētgaismu,jolīdzšimbijatikaitumsa.Neziņa.Bezcerība.Cilvēkuneiecietība,vienaldzība…BeidzotViņš,tikilgigaidītais!varpalaistgarāmiespējuieraudzītPatiesoGaismu –Jēzu?!Viņu,kuršnetikaidodspējuredzētarmiesasacīm,betarīizgaismocilvēkadvēselesvistumšākosstūrīšus…
Neatlaidībalūgšanā,kāduskaidriparādašīEvaņģēlijafragmentavaronisirpielīdzināmapatriarhaJēkabaneatlaidībai,kurš,cīnotiesarDievu(Rad32,23-33),neparkonevēlējāsViņuatlaist:EsTevineatlaidīšu,iekamsmaninesvētīsi(Rad32,27b).NeļaušuTeviet,iekamsnedosimanSavusvētību.Viņšnevēlējāsatlaist.Neparkāducenu!VēlējāssaņemtDievasvētībuungaismu.ArīBartimejsneparkāducenunevēlasatlaistJēzu,nevēlasatļautaizietTam,kuršvienīgaisvarpiešķirtviņadzīveijēgu,tāpēcBartimejssaucvēlskaļāk…
Tieaicinājaaklo,sacīdami:Esidrošs,celies,Viņštevisauc.” (Mk10,49b)
Mumsirsvarīgimācīties(arviennojauna)celtotrucilvēku.Redzētotrasāpes,grūtības,nevarībuunsniegtpalīdzīguroku.Bartimejsbijapilnībāatkarīgsnocitucilvēkulabvēlības.Biežipazemojošiirtas,katevjākļūstparapgrūtinājumucitiem.Tiepašiļaudis,kurinorājaaklovīru,laiviņšapklust(kogantamubagamvajag?),tagadiedrošinaBartimejuceltiesunietpieJēzus.Cilvēkisaprot,kaarīviņamirnepieciešamamīlestībaundziedināšana…Arīviņampienākascieņa!Tāpēcsirdsnocietināšananekādineietkopāarmīlestību.Pareizāattieksmepretotrucilvēkuiršāda:redzēt,pieceltunpalīdzētceļāpie Jēzus,citiemvārdiem –mīlēt.
Viņšnometissavumēteli,pietrūkāskājāsundevāspieJēzus.” (Mk10,50)
Bartimejsatstāj,pametsavumēteli.irviņavienīgābagātība.Naktītasirpatvērumsnoaukstuma,dienāviņšuzvarsēdēt.Nabagammētelisbieživienbijavienīgaisdārgumsunnodrošinājumspaliktdzīvam.ŠeitsvarīgākāirtikšanāsarJēzu.TikšanāsarMīlestību!Mētelimvairsnavnekādasnozīmes.Jokādajēganomēteļa,kasvarsasildītmiesu,janetiekosarMīlestību,kuravarsasildītarīdvēseli?!Bartimejsnavpiesaistījissavusirdimētelim,tāpēcviņštopamet,laiiegūtuvēllielākuDārgumu –Jēzu,kuramirvērtspieķertiesarvisusirdi…
Kotugribi,laiEstevdaru?(Mk10,51a)
KungsJēzusvēlas,laimēsskaidrinoformulējamsavavēlmesundziļākāsalkas.To,kasmītmūsusirdsdziļumos.To,kassāpunarkonetiekamgalā.Nosauktvārdā.Tasirsvarīgi!Nejautāpatvienšisjautājumskotugribi?kovēlies?ArpaļāvībuunmīlestībuejampieJēzus,laiizteiktusavuslūgumus.Šeitsvarīgairticība!!!Jalūdzam,tadsaņemamto,koarticībulūdzam,joticībaspilnalūgšanaspējdarītbrīnumus(tēvsJuzefsKozlovskisSJ).
 
Bartimejalūgums:Kaesvarēturedzēt(Mk10,51b),bijaļotikonkrētsunticībaspilns.PilnīgauzticībaKristum.Līdzgalam.Dievsdodsatikšanāsžēlastību,betsvarīgairmūsuatbilde –nomestmēteļus,piecelties,patpietrūktieskājās(sal.Mk10,50)undotiespieJēzus.Tadsaņemamto,kolūdzamarticību:Ej!Tavaticībateviirizglābusi(Mk10,52a).
UntastūlītkļuvaredzīgsunceļāViņāmsekoja.”(Mk.10,52b)
Redzam,kacilvēks,kurširsaņēmistikdaudzDievamīlestībasunžēlastības,neaizmirstViņampateikties.SvētaisMarksraksta,kaBartimejssekojaJēzustālākajāmgaitām,betsvētaisLūkasspiebilst,ka,ejotlīdzi,viņšDievuslavēja(sal.Lk18,43).Irtiksvarīgipateikties!VisunoDievasaņemamunbūtulielanecieņa,jamēsaizmirstuViņampateikties,jaaizmirstuatdotgoduTam,kuršmumsparādatiklielužēlsirdību.Bartimejsatguvaredzi,viņamvairsnavjādzīvotumsā.JēzusatvēraBartimejammiesasacis,bettaipatlaikāBartimejsraudzījāsuzJēzuarticībasacīm,argaraacīm.ViņšdevāspieKungaarpaļāvībaspilnusirdi.Sirdi,kasarneatlaidībuunticībulūdzamīlestībaspieskārienuuntoarīsaņēma…
 
Autors:Sem.ElvisRudovičs