F. Salinas grāmata „Draudzība”

Turpinājums no “Draudzība”

Cieņa pret mūsu draugiem
Ēzopsvienā nosavām fabulāmir teicis:tuva draudzībarada nicinājumu.Plašās dvēselēstuva draudzībaizraisa cieņu.Mazās, šaurāsdvēselēs tuvadraudzībaveicina necieņu,jo kļūst parpārāk lielufamiliaritāti,augstprātību.Tas iruzskats, kasliek domāt,ka esmuVisvarenaisDievs;augstprātībaiedomājoties,kas mēszinām otravisapslēptākāsdomas unjūtas (vienmērun katrāsituācijā). Tovar izteiktšādi:Esprecīzi zinuko tudomā.” „Estevi pazīstu savuspiecus pirkstus.” „Tu vienmēresi tāds(a)pats(i).” 
 
Šādaattieksmeneatstāj telpupārmaiņām,pārmaiņām,kuras sastopamasikvienā. Katrapersona irbrīva. Neviensnav radītspēc noteiktašablona. Neviensnav ieslēgtskādā noteiktāuzvedībasmodelī. Mēsvisi esambrīvi būtpar tādāmpersonām, parkādām Dievsmūs irradījis.Necienīt personunozīmēuzkundzēties pārto. Tāpēcvien, kaesam arkādu ilgākulaiku dzīvojušikopā, vaitāpēc, kaar viņumūs saistaasinsradniecība,vai arkāda citasaite, vēlnenozīmē to,ka viņšvai viņamums pieder.Drīzāk, vietā laidomātu, kaesam viņukungs, labākkļūsim parviņu kalpu.Pazemīgasdraudzības zīmeir likumīgaautonomija, kuruabas personasjūt arcieņu vienapret otru.Draudzībassaites navvažas, kaskavē personuiezīmēt katrapaša dzīvesvirzienu. Tiešipretēji, šīssaites nostiprinakatra likumīgoautonomiju.
Varoņkultsstarp draugiemir rezultātskādai nozīmīgaiatšķirībaiīpašā labumā,kurš piemītvienam noabiem draugiem.Tas varbūt, piemēram,vecums, vairaksturastingrība, vaikāds cilvēciskstikums, vaizināšanulīmenis. Šādsvaroņkults starpdraugiem vieglinoved pieneveselīgaspakļautības,pārāk lielasatkarības vienamno otra.Starp patiesiemdraugiem šādsstāvoklis nekadnepastāv. Javiens noabiem apzināsnoteiktupriekšrocību,viņš irpiesardzīgs, laiviņa draugauzskati nekļūstpar atdarināšanu.Viņš saudzīgipiebremzēs unatļaus savamdraugam kļūtatbildīgākamDieva priekšā.
Turpinājums –  “Draudzība”
   No angļu valodas tulkojis: Sem. P. Skudra