Draudzība un apustulāts

 
Turpinājums no F. Salinas grāmatas „Draudzība”
(nonodaļas:Pašaizliedzība)
Draudzība un apustulāts
Būtpar apustulinozīmē būtpar autentiskudraugu mūsudraugiem; tasir, vēlēties,lai Kristusmājo viņosun valdītuviņu sirdīs.Nozīmīga lomašeit irlūgšanai parviņiem (tomērmums vajagdarīt vēlvairāk). Betpirms mēslūdzamies parmūsu draugiem:ko laimēs lūdzam?Mums irjālūdz Dievampalīdzēt mūsudraugiem kļūtpar to,par koDievs vēlaslai viņibūtu. Tasnozīmē lūgtpar mūsudrauga uzticībuviņaaicinājumam, kasir specifisksveids katru uzrunāDievs. Meklētkatra specifiskoprofesiju vaiaicinājumu irkatras personasvissvarīgākaisuzdevums viņadzīvē. Paliktuzticīgam savamaicinājumam ir pašauzdevumaturpinājums. lai mēspalīdzam saviemdraugiem atklātun būtuzticīgiem šimdieviškajamaicnājumam?
 
Mumsir jārunāar šīmdvēselēm parDievu, betne pirmsmūsu sarunasar Dievupar šīmdvēselēm. Tasnozīmēvienkārši būtpatiesiem stāstotmūsu draugiempar mūsucentieniem kļūttuvākiemKristum. Runātvispārīgi unar garīgāmklišejām irliekulība;patiesam cilvēkamir jāatklājpersonīgo cīņusavas dvēselespilnveidošanā.Mums navjābaidās atklātsavas dvēselesmūsu draugiemtik tālucik tasviņiem varpalīdzēt.
Manādvēselē irvairākas lietas;kuras notām laies atklājusavam draugam?To, kastur tiešāmir!Mēģinājumiatbildēt Dievažēlsirdībai,katra īpašāsiekšējāscīņas, kasvar kalpot stiprinājumsdraugam. Bezšaubām, neviss, kasir mūsos,kalpos stiprinājums.Lietas, kopaturēt piesevis: ikdienaspretošanos,rūgtumu, sliktuhumoru. Šīslietas mumsvajag veltītDievam parmūsu grēkiem.Tas navpatiesībastrūkums vaikaitīgapsiholoģijadrīzākpasmaidīt parmūsu neveiksmēmun traumāmnevis toizgāšana uzcitiem.
 
Esitaktisks runājotar citiem.Vispārīgirunājot mēstikai apgrūtinātusavu drauguapkraujot viņuar savāmsāpēm.Priesteriem irīpašasakramentālažēlastība būtspējīgiem nestcitu ciešanas.Turklāt tikbieži, kadmēs ļaujamvaļu mūsuemocijām, mēsto darāmuzbrūkošātonī. Tasviss beidzasar to,ka mēsvisu izliekamuz citiem,vainojot viņusmūsu grūtībāsun neveiksmēs.Bet kāpēcvainot citus?Kāpēc ganneļautapvianojumiemkrist tur,kur tiemjākrīt, tiešiuz mums?
turpinājums sekos
 No angļu valodas tulkojis: diak. P. Skudra
odas tulkojis: Sem. P. Skudra