Lūgšana par priesteriem

             Augustamēneša nogalēman bijaiespēja apmeklētvietu, kurusapņo apmeklētliela daļakatoļticīgo(domāju, kane tikai).Zinu arīto, kadaļai nomaniem brāļiem,semināristiem, irvieta, kurviņi labprātkādu reizidzīvēapmeklētu. Šomazo miestiņusaucArsa.Domāju, kapietiekami daudzir dzirdētspar svētoArsas prāvestuJāni MarijuVianeju. Redzētto vietu,kur reizdzīvojis viensno lielākajiemun zināmākajiemsvētajiem, kasatdus Francijā,bija diezganaizkustinoši.
 
Tas,kas maniiepriecināja,bija tas,ka esvarēju apmeklētšo vietukopā arsavu ģimenimammu, tēti,māsām unbrāli. Esvarēju arsavām acīmredzētnesatrūdējušoprāvesta miesu,kas atrodasbazilikā. Esvarēju pastaigātpa pilsētu,kur svētaisir staigājisun varējuapskatīt viņadzīvokli,apskatīt arīviņa sutanu(nezināju, kaviņš bijatik īss..bet saka:mazs cinītisgāž lieluvezumu).Bet vienalieta tajāvisā bijanemainīgaKristus joprojāmbija tabernākulā.
 
Šajārakstā esgribēju piedāvātvienas lūgšanastulkojumu, kuruatradu vienamazā kapelā,kas atradāsblakus bazilikai.Lūgšana irpriesteriem.Manuprāt, šīlūgšana irļoti svarīga.Mums kristiešiem būtujālūdzās parsaviem ganiemmūsu garīgovadītāju, mūsudraudzesmācītāju/priesteri,mūsu katedrālesbīskapu, mūsudraudzespriekšniekiem.Tie ircilvēki, kurudarbs dažreizpalieknepamanīts, kautarī viņitam veltavisu savudzīvi.
 
Tasbūtu ļotiskaisti, jadraudzes locekļiatcerētos parsaviem ganiem.Ko ganmēs bezviņiem darītu,ko mēsdarītu bezpriesteriem, kasseko Jēzum,kas irKristus attēlusuz šīstik diezgansamaitātāspasaules.
 
Es domāju, ka arī citi un jo īpaši priesteri būtu priecīgi, ja šī lūgšana būtu viena no kristiešu ikdienas sastāvdaļām. Pats es būtu priecīgs, ja šī mazā vēstule aizskanētu līdz kādas izdevniecības ausīm, lai šo lūgšanu varētu nodot tālāk.
Lūgšana par mūsu priesterim
KungsJēzu, arsvēto JāniMariju Vianeju,mēs Tevuzticam visuspriesterus, kurusmēs pazīstam,kurus esamsatikuši, kurimums irpalīdzējuši,kurus Tumums šodiendāvā tēvus.
KatruTu sauciviņa vārdā;mēs Tevislavējam unlūdzam parkatru: sargāviņus uzticībā,ko sniedzTavs vārds;Tu, kasviņus esisvētījis, laiviņi nestuTavu Vārdu laiviņi būtumūsu gani.Dāvā viņiemspēku, uzticībuun prieku,lai viņispētu izpildītto uzdevumu,ko Tuviņiem esiuzticējis.
LaiEuharistija, koviņi svin,viņus stiprinātuun dāvātudrosmi seviupurēt paravīm, kasesam mēs;lai viņitiek iegremdētiTavas sirdsžēlsirdībā,ka viņispētu būtvienmēr Tavaspiedošanasliecinieki; laiviņi būtupatiesi Tēvapielūdzēji; laiviņi spētumums rādītpatiesu svētumaceļu.
Tēvs,ar viņiem,mēs seviupurējam unlūdzam parBaznīcu: lai būtuTava Garamisionāre;palīdzi mumsviņus mīlēt,cienīt unpieņemt dāvanu, kasnāk noTavām rokām,lai kopāmēs spētupildīt Tavudarbudvēseļupestīšanu.Amen.
Neaizmirsīsim savus priesterus. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.
Autors: Sem.E. Slišāns(no Francijas)