2. novembris – VISU TICīGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Katrugadu2.novembrīKatoliskāBaznīcasvinVisuticīgomirušopiemiņasdienu.LiturģiskajākalendārāsekouzreizpēcVisusvētodienas.AbassvētkudienassaistītasarkatoliskāsticībasizpratniparsvētosadraudzībuunpartrijiemBaznīcasstāvokļiem-svētceļojošo,cietošoungavilējošoBaznīcu.
Svētosadraudzībanozīmēto,kamīlestībassaites,kurassaistaarDievuvienotoscilvēkus,nespējšķirtpatfiziskāsnāvesrobeža.Mēsdzīvievaramlūgtiesparmirušajiem,betsvētiearsaviemaizlūgumiempieDievavarpalīdzētmumsdzīvajiem.
TrīsBaznīcasstāvokļiapzīmējaunāsDievaTautaslocekļuattīstībaspakāpiattiecībāuzsavupestīšanu.MēspārstāvamsvētceļojošoBaznīcu,jovēlatrodamiesšīszemesceļāuzDievaskatīšanuvaiguvaigā(visiobeatifica).CietošoBaznīcupārstāvtieatpestītie,kurijauirpārkāpušifiziskāsnāvesslieksni,betvēlnavsasniegušivisiobeatifica.Šostāvoklisaucparšķīstītavu.BaznīcasTradīcijaliecina,kašķīstītavasstāvoklissaistītsarciešanām.GavilējošoBaznīcuveidotāsdvēseles,kurassasniegušassavupestīšanuunskataDievuvaiguvaigā.TievarbūtganBaznīcasoficiāliatzītisvētie,ganarīnezināmicilvēki.
TātadVisusvētodienāmēspriecājamiesparbrāļiemunmāsām,kuripārstāvgavilējošoBaznīcu,bet2.novembrīatceramiesmūsuaizgājējusunlūdzamiesparviņiem,jomūsulūgšanaspalīdzdvēselēm,kasatrodasšķīstīšanasstāvoklī,iemantotDievaskatīšanu.
Vislielākā palīdzība dvēselēm ir Svētās Mises upuris, tāpēc Baznīca katrā Svētajā Misē lūdzās par mirušajiem. Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā katram priesterim ir atļauts celebrēt trīs Svētās Mises.
Vēl2.novembrīmirušoticīgonodomālūdzāsstunduliturģiju(ekzekvijas)unprocesijaslūgšanas.BeztamBaznīcašajāssvētīgajāsdienāsatversavudārgumukrātuvitādānozīmē,kaļaujmirušonodomāiemantotpilnasatlaidas(laicīgāsodaatlaišanu).Tovarizdarīt,jaticīgie:
  • laikā no 1.-8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās.
  • visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu Tēvs mūsu un Es ticu
Parādīsimmīlestībusaviemmirušajiemtuviniekiem,draugiemunlabdariemaizlūdzotparviņiem!
Autors: diak. Aivars Līcis