Kristus Karaļa svētki


Šogad, 23.novembrī, svinam Kristus Karaļa svētkus, noslēdzam šo liturģisko gadu un pateicamies Kristum, kas mums vienmēr ir blakus, uztur mūs, uzklausa mūsu lūgšanas un dzīvina arvien dedzīgākā kalpošanā Viņam un tuvākajam.
Kristus Karaļa svētkus Baznīca svin pēdējā liturģiskā gada svētdienā, ko 1925.gadā iedibinājis pāvests Pijs XI, iedibinādams šos svētkus, viņš vēlējās, lai visi atzītu Kristu par Karali. Un šie svētki apliecina Kristus valstības uzvarošo klātbūtni mūsdienu pasaulē un izceļ Kristus atnākšanas būtību.
Šīsdienas svētkos redzam, ka netiek svinēts kāds konkrēts notikums no Pestīšanas darba, bet šī svētki ietver visu liturģisko gadu kopumā, kas nozīmē, ka mēs slavējam Jēzu Kristu kā visas pasaules Karali no dienas dienā, no sākuma līdz pat beigām esam vienoti ar Viņu. Mēs esam aicināti dzīvot šo dzīvi vienam Karalim par godu, Kurš arī mūs vēlas sagaidīt savā valstībā un dalīties ar Savu nebeidzamo Karaļa mīlestību. Kristus ir šīs zemes, vēstures, radības centrs un mērķis, Viņš, atdodot Savu dzīvību par ikvienu cilvēku, dāvāja katram no mums ceļu uz Debesu Valstību, tāpēc arī Viņš tika paaugstināts pāri visam kā Karalis, kurš vēlas, lai mēs sekojam Viņa piemēram un tuvinam Viņa troņa priekšā ne tikai sevi, bet arī ikvienu cilvēku. Mūsu dzīvei jābūt vērstai uz Kristu – mūsu domām jābūt Kristus domām, vārdiem jābūt Kristus vārdiem un darbiem jābūt Kristus darbiem. Cilvēka dzīves centrā Kristum ir jāierāda pirmā vieta nevis kādai šīs zemes lietai, kura nespēj nepalīdzēt iemantot mūžīgo dzīvi. Lai Jēzus Kristus patiesi būtu īstais Karalis pār visu, kas cilvēkam pieder, jo tas viss ir dots no Viņa žēlastības.
Lūgsim, lai Kristus ir mūsu Karalis visā mūsu dzīvē un dāvā mums savu žēlastību un bezgalīgi lielo mīlestību, kas mūs tuvinātu Viņa troņa priekšā. Lai apzinoties, ka Viņš ir mūsu mērķis, mēs kļūtu pazemīgāki, pateicīgāki, paļāvīgāki un nostiprinātos ticībā mūsu augstākajam Karalim.
Raksta autors: sem. M. Kārklis