Diakona ordinācija

Latvijas Baznīcai jauns diakons

Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 11.00 Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē svētās Mises laikā diakonu kārtā tika iesvētīts Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra (turpmāk tekstā – LSAGS) 5. kursa students Heinrihs Cinkmanis. Svēto Misi svinēja V. E. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, klātesot priesteriem – Viktoram Siļčonokam, Ingmāram Zvirgzdiņam un Andžejam Lapinskim. Šajā svētajā Misē piedalījās ne vien garīdznieki, bet arī semināristi, klostermāsas, koris ērģelnieces Anitas Cinkmanes vadībā, citi kalpotāji, kā arī pārējā ticīgā tauta.

Pirms Mises sākuma topošais diakons publiski apliecināja ticību Trīsvienīgajam Dievam, kā arī pauda vēlmi izpildīt saliekamo svētsolījumu prasības no brīvas gribas. Pēc ieklausīšanās Dieva Vārdā kandidāts uz diakonātu, tērpts albā, no garīgā semināra pārstāvja puses tika stādīts priekšā bīskapam, tādā veidā apliecinot kandidāta atbilstību diakona kalpojuma veikšanai.

Bīskaps Pavlovskis savā homīlijā īpaši izcēla diakona kā kalpa nozīmi, piedaloties Vārda, altāra un mīlestības kalpojumā. Esot Kristus māceklim, diakonam mīlestības Garā un ar prieku jākalpo Dievam un cilvēkiem. Iesvētīšana diakona kārtā apliecina īpašu vēlmi veltīties Kristum nedalītā mīlestībā. Tāpat diakons ir aicināts ne vien pats klausīties Dieva Vārdā, bet arī to sludināt citiem, ar savas dzīves piemēru liecinot par Kristu un vēstot Viņa Evaņģēliju. Un lai visas publiskās apņemšanās un solījumi dāvā prieku pašam, lai necenstos vien „izturēt līdz galam”, jo tas liecina par prieka trūkumu. Tieši prieks ik dienas no jauna dos nepieciešamo iedvesmu turpmākajai kalpošanai.

Svētās Mises turpinājumā kandidāts publiski pauda savu gribu kļūt par diakonu, apzinoties un uzņemoties kalpojumam izvirzītās prasības un pienākumus. Pēc svēto aizbildniecības piesaukšanas bīskaps kandidātam uzlika rokas, kas kopā ar lūgšanu kā varas nodošanas žests iecelšanai kādā no klēra pakāpēm tiek lietots jau kopš apustuļu darbības Baznīcas pirmsākumos. Pēc tam jaunais diakons tika ieģērbts diakona tērpā, kas ietver stolu – varas zīmi, kā arī dalmatiku. Pēc Evaņģeliārija saņemšanas jaunais diakons pilnvērtīgi pirmoreiz kalpoja pie altāra. Svētās Mises noslēgumā notika Euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem, kā ir pieņemts to darīt Kristus Miesas un Asiņu svētkos vai arī svētkiem tuvākajā svētdienā. Noslēgumā dievkalpojuma dalībniekiem bija iespēja sveikt jaunu diakonu ar kalpošanas uzsākšanu. Pēc tam kopīgās svētku maltītes laikā varēja ne vien sveikt jauno diakonu, bet arī uzrunāt visus klātesošos šajā īpašajā dienā. Laiks tika pavadīts sadraudzībā un neformālā gaisotnē, baudot jaunā diakona ģimenes sarūpētos labumus, kā arī torti.

 

Tekstu sagatavoja LSAGS semināristi