Šķīstītava

Mums katram dzīvē rodas jautājumi, par lietām, kuras nav tik viegli saprast, jo tās vai nu ir grūti izprast vai arī ir jātic to pārdabiskumam, tas ir, jālūkojas ar ticības acīm. Tāpēc šis raksts ir jums, kas meklējat atbildes uz jautājumiem uz kuriem reizēm nav tik viegli atbildēt.
Šķīstītavavietavaiprocesssvētodvēseļuatbrīvošanainogrēkiem,pirmstāstiekuzņemtasdebesvalstībā.Šķīstītavānokļūsttāsmirušodvēseles,kurasnavbrīvasnoikdienišķiemgrēkiemunnavgandarījušaspartiem. Tāšīsdvēselesietilpstsvētosadraudzībā,tadtāsvarlūgtiespar seviunpardzīvajiem,tāpat dzīvieparviņām.Sv.Miseirīpašiiedarbīga.Šķīstītavaizbeigsiesarpastardienu.Pēctampastāvēstikaidebesisunelle.1
Šķīstītavasnozīmeebrejutautai
Priekšelli,šķīstītavuunelliebrejisaucavienāvārdāšeol(atvasinātsnošaallūgt,prasīt)uniedomājāstopazemesēnuvalstību,nokuras,pienākotlaikam,Dievs taisnīgosatpestīs.2
Svēto sadraudzības nozīme par šķīstītavu
Ticīgievirszemesirsavienotikopībāarsvētajiemdebesīs.SvētieirmūsubrāļiunmāsasKristū.Mēssvinamviņupiemiņu,piesaucamviņusunsekojamviņupriekšzīmei.BetviņislavēDievuunaizlūdzparmums.ArīardvēselēmšķīstītavāmēsesamcaurKristusavienoti.Mēspalīdzamtāmarlūgšanāmunlabiemdarbiem,aratlaidāmunjosevišķiarSvētoMisesupuri.Viņassavukārt būsmumspateicīgasunlūgsparmumsDievu.3
Kaspiederpiesvētosadraudzības?
Pie svēto sadraudzības pieder:
1.Kristieši virs zemes,
2.Svētie debesīs,
3.Dvēselesšķīstītavā.4
Aizlūgšana par mirušajiem
Jāaizlūdzparmirušajiem,laiDievstiempiedotugrēkus(2Mak12,3845);taspamatošķīstītavaspastāvēšanu).Bettaisnīgiemirušievaraizlūgtpardzīvajiem(2Mak15,11-16).5
Papildmateriāli par šķīstītavu:

  • Katoliskās Baznīcas Katehisms , 272- 273 lpp , Tēma – III. Pēdejā šķīstīšana jeb šķīstītava
  • (raksts portālā katedrāle.lv) katedrale/ kas ir aizlūgšana par mirušajiem.

Rakstu sagatavoja: Sem. J.Grīgs

1Katoļu Rokasgrāmata, Prof. Aleksis Rubulis,291 – 292 lpp
2 Bībeles Arheoloģija, Jānis Aglonietis OP, 185 lpp
3Katoļu Katehisms, tulkojusi no vācu valodas Lūcija Sargūnas , 107 lpp ( vecais katoļu katehisma izdevums 1960.g.)
4Katoļu Katehisms, tulkojusi no vācu valodas Lūcija Sargūnas 108 lpp ( vecais katoļu katehisma izdevums 1960.g.)
5Vecās Derības grāmatas. Pr.Paskals Marija Jerumanis, 32 lpp