F. Salinas grāmata „Draudzība”

Turpinājums no “Draudzība”
Domājot arvien biežāk par draugiem.
Mēspārāk daudzlaika pavadāmdomājot parlietām, aktivitātēmu.c. Mēsplānojam savulaiku: rītu,dienu, vakaru,līdz dienair piepildītar aktivitātēm.Stundas irprecīzisaprogrammētas.Ikvienamcilvēkam, kuršir iepaziniesar laikuno mūžībasperspektīvas,jāsaprot to,cik svarīgiir atrastlabāko iespējamosavas dzīvespielietojumu.Bet, unte irsvarīgs bet,mūsu dienanedrīkst būtpārņemta araktivitātēmrūpēm parlietāmtā,ka personāmtiek piešķirtasekundāranozīme. Pretējāgadījumā mēspatiesībāinstrumentalizējamsavas draudzības,tas ir,tām būsnosliece kļūtvienkārši parmūsu grafikasastāvdaļu.
 
Ja mēs nedomājam par saviem draugiem kā par personām un indivīdiem, kā tad mēs vispār viņiem varam palīdzēt piepildīt savu aicinājumu? Kā tad lai mēs viņiem palīdzam kļūt možiem un izlēmīgiem, ja viņi ir pārāk svārstīgi un slinki, vai kā lai palīdzam viņiem kļūt domājošiem un pašaizliedzīgiem, ja viņi ir pavirši un savtīgi, ja vien mēs viņiem neatvēlam pietiekami daudz mūsu domāšanas laika? 
 
Domai,ka personas,ar kurāmmēs esamdzīvojuši kopā,nesaņemtu nomums pattik daudz iedrošinājumavārdu, vajadzētuizraisīt mūsosšermuļus! Mēsto, protams,attiecinām uzpatiesuiedrošinājumuiedrošinājumukļūt tiem,kam viņiemvajadzētu būt,ne tiem,par koviņi gribētubūt, unnoteikti, netiem, kādusmēs gribam,lai viņibūtu, betgan tādiem,kādus Dievsviņus vēlas,lai viņibūtu.
 
Dievs izmanto cilvēku, lai glābtu otru cilvēku – glābtu viņus no pašiem, no viņu iekšējiem lepnības un slinkuma ienaidniekiem. Šis ir dievišķs uzdevums; tas ir daļa no Kristus darba, lai mūs glābtu. Un Dievs šo uzdevumu ir uzticējis mums.
Palīdzētcitai personainav taspats, kasvienkāršiizvilkt viņuno ekonomiskāmgrūtībām, vaišad untad dotviņam padomu,vai palīdzētatrisinātneskaidrujautājumu, vaivienkārši kautkādā veidāpadarīt viņamvieglāku dzīvi,un noteiktine laigūtu kādupersonīgu labumuno viņiem.Draugs uzņemasatbildību pargādīgām rūpēmpar savucitu es.Tas, kuršpraktizē šoatbildību pardraudzību, atrodkatrā nomumslabosamārieti;labosamārieti,kas palīdzsavam draugamkļūt tādam,kādu Dievsviņu bijaparedzējis būt.Tas navviegli, bettas irtik vērtīgi.Šādā veidākatrs varteikt parsavu drauguto pašu,ko draugsvar teiktpar viņu:cik esesmu priecīgs,ka tuesi!
Turpinājums –  “Draudzība”
 
 No angļu valodas tulkojis: Sem. P. Skudra