Projektu nedēļa „IELU Un KLaIŅOjOšie BĒRNI” Rāmavas muižā

No 15. līdz 20. aprīlim Rīgas pierobežā esošajā Rāmavas muižā notika projektu nedēļa, kuras tēma bija „Ielu un klaiņojošie bērni”. Tās dalībnieki bija 17 vidusskolnieki no Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Lizuma vidusskolas, kā arī 10 pieaugušie: pa vienam skolotājam no katras iepriekš minētās skolas, divi Rīgas Katoļu garīgā semināra studenti, divi pārstāvji no kopienas „Fazenda da Esperanca”, divi SociālāInstitūta KommendeDortmunddarbinieki, kā arīdiviKommendeDortmundrīkotāsSociālās akadēmijas absolventi.
Projektainiciators irVācijas pilsētā Dortmundē izvietotais SociālaisInstitūts KommendeDortmund,kas ir Katoliskās Baznīcas institūcija, kas nodarbojas ar Baznīcas sociālās mācības principuizplatīšanu sabiedrībā.
Projektadalībnieki netikai teorētiski sprieda par bērnuklaiņošanas problēmascēloņiem un risinājumiem, bet arī tikāsar bērniem,kuru galvenā uzturēšanās vieta ir iela, kā arī apmeklējavalsts,pašvaldības un privātāsiestādesun dienas centrus,kas rūpējas par ielu bērniem.

Projektanoslēgumā tapabuklets, kura mērķis ir iepazīstināt sabiedrību, bet it īpaši skolniekus,viņu vecākus un skolotājus,ar klaiņojošobērnu problēmu un praktiskajām iespējāmpalīdzēt šiembērniem.
Projektaīstenošanas gaitā tā dalībnieki secināja, ka lielākā problēmair sabiedrībasvienaldzība pret ielu bērniem, kuriem ikdienas steigā paskrienam garām, neiedziļinotiesviņu grūtībās un dzīves apstākļos.Ir jāatjauno cilvēka cieņas un vērtības izpratne sabiedrībā tika ierakstīts projekta dalībnieku izstrādātajāHartā.
 
Parprojekta garīgo pusi rūpējās Luiss un Juzefa no kopienas „Fazenda da Esperanca”. Šo kopienu pirms 30 gadiem Brazīlijā nodibināja kāds vācu franciskānis, un tā nodarbojas ar atkarībās nonākušo cilvēku rehabilitāciju. Kopiena pa šiem gadiem ir izvērsusi savu darbību dažādās pasaules valstīs. Kopienas garīgums saistīts ar Evaņģēlija Vēsts izdzīvošanu ikdienā. Kopienas locekļi katru rītu no Evaņģēlija izvēlas dienas moto un vakarā dalās pieredzē, kā Labā Vēsts ir tikusi piedzīvota. To pašu praktizējām arī mēs projekta nedēļas laikā.
Projekts noslēdzās ar Svēto Misi, kuru celebrēja Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns pr. Pēteris Alusiks. Pateicība viņam par vienkāršo un saturīgo sprediķi! Jauniešu sirdis tika dziļi uzrunātas.
Kādā veidā Rīgas semināristi iesaistījās projektā? 
 
Projekta iniciators SociālaisInstitūtsKommendeDortmundkatru vasaru Austrumeiropas valstusemināristiem rīko vasaras skoludivu nedēļu garumā, kas saucas Sociālā akadēmija. Tajā lekciju un ekskursiju veidā tiek apgūta Baznīcas sociālā mācība. Jau vairākus gadus šajā vasaras skolā piedalāsarī studentino RīgasGarīgā semināra.Pagājušajāvasarā Institūts aicināja Austrumeiropassemināristusiesaistītiessociālo projektu īstenošanā savās zemēs, un uz šo aicinājumu atsaucās divi Rīgassemināraaudzēkņi, kuri pēc visa paveiktāir gandarīti paršī projekta laikā piedzīvoto.
Autors: Sem. A. Līcis